• Đăng nhập

  Bạn có thể đăng nhập vào get-game qua facebook. Click vào nút dưới đây để đăng nhập

  Đang nạp lại web. Làm ơn chờ...

  15 v? t??ng Riot Games b?t b?n ch? dài c? ?? ???c buff ho?c b? nerf (Ph?n 2)

  Thứ bảy 8/08/2015, 10:16

  Chia bu?n n?u các t??ng này n?m trong danh sách t??ng yêu thích c?a b?n b?i h? ?ã quá lâu r?i không ???c Riot ch?nh s?a cân b?ng.

  Trong ph?n 1 c?a bài vi?t, chúng ta ?ã ??n v?i 5 v? t??ng ??u tiên n?m trong “b?o tàng v? ch?nh s?a cân b?ng” c?a Riot. ?ó là nh?ng v? t??ng ?ã khá lâu r?i không ???c thay ??i l?n v? l?i ch?i. Trong s? ?ó có th? b?t g?p nh?ng “hot pick” c?a LMHT nh? Master Yi, Draven… Trong ph?n 2 này, cùng ??n v?i 5 v? t??ng khác mà Riot Games ?ang b? quên trong vi?c ch?nh s?a cân b?ng.

  10. Karthus

  Karthus là m?t trong s? nh?ng v? t??ng ?ã t?ng ???c ch?n r?t nhi?u trong nh?ng gi?i ??u chuyên nghi?p hay c? nh?ng tr?n ??u không chuyên. ?i?m m?nh c?a h?n ta n?m ? kh? n?ng farm r?t an toàn c?ng nh? m?t chiêu cu?i bá ??o khi ??t c?p ?? 6. Có l? Karthus ?ã quá cân b?ng nên Riot không ch?nh s?a nhi?u v? m?t thông s? hay k? n?ng c?a Ti?ng Ru T? Th?n. L?n g?n ?ây nh?t Riot s? vào Karthus ?ã cách ?ây 2 n?m. ? b?n LMHT 3.10, chiêu th?c Ô U? (E) b? gi?m chút s?c m?nh. S? l?n ??i ng? k? thu?t ph?i s?a bug và thay ??i hi?u ?ng hình ?nh c?a Karthus còn nhi?u h?n c? s? l?n h?n ta ???c ch?nh s?a cân b?ng.

  IMG-Karthus-Concept2222 15 v? t??ng Riot Games b?t b?n ch? dài c? ?? ???c buff ho?c b? nerf (Ph?n 2) 1

  ??i ??n lúc ???c Riot ch?nh s?a cân b?ng, có l? Karthus ?ã “xu?ng l?”!

  9. Brand

  Cho ??n tr??c LMHT 5.11, Brand ?ã tr?i qua m?t th?i gian r?t dài không ???c Riot ngó ngàng t?i. L?n cu?i cùng Ng?n L?a Ph?c H?n có s? ch?nh s?a l?n nh?t là ? LMHT 3.09. Khi ?ó Brand ?ã ???c ?i?u ch?nh nh? sau:

  W – C?t l?a: N?ng l??ng tiêu t?n gi?m t? 70/80/90/100/110 xu?ng còn  70/75/80/85/90 E – Bùng Cháy: N?ng l??ng tiêu t?n t?ng t? 60/65/70/75/80 lên thành 70/75/80/85/90 R – Bão L?a: N?ng l??ng tiêu t?n gi?m t? 100/150/200 xu?ng còn 100 ? m?i c?p.

  Trong th?i ??i c?a tanker, Brand ?ã t?ng ???c kì v?ng s? là m?t quân bài h?u hi?u ?? thiêu cháy nh?ng t??ng tank bên phía ??i ph??ng b?ng b? chiêu th?c gây sát th??ng vào % máu t?i ?a c?a mình. Tuy nhiên vi?c thi?u ?i s? c? ??ng khi?n h?n ta không ???c l?a ch?n quá nhi?u nh? nh?ng Azir hay Viktor hi?n nay.

  brand 15 v? t??ng Riot Games b?t b?n ch? dài c? ?? ???c buff ho?c b? nerf (Ph?n 2) 2

  Brand t?ng d?a d?m s? ??t c? tr? s? Riot n?u nh? h?n không ???c ch?nh s?a cân b?ng

  8. Quinn

  ? v? trí th? 8 chính là x? th? l?ng danh “Quinn ??i Bàng”. Cô nàng này ?ã tr?i qua 2 n?m không ???c ch?nh s?a cân b?ng t? b?n LMHT 3.06. B?ng ?i m?t th?i gian, Quinn ??t nhiên ???c ??ng ??n ? 2 phiên b?n 5.6 và 5.7 khi hi?u ?ng mù ???c thay ??i. Tuy nhiên ?ây không ph?i m?t ??t ch?nh s?a cân b?ng quá l?n. ?ôi Cánh Demacia ?ang t?t l?i quá xa so v?i các x? th? khác và có l? Riot c?n tính ??n vi?c làm l?i x? th? này n?u không mu?n cô nàng ch?t d?n nh? Urgot trong th?i ?i?m hi?n t?i.

  quinn 15 v? t??ng Riot Games b?t b?n ch? dài c? ?? ???c buff ho?c b? nerf (Ph?n 2) 3

  ??n bao gi? m?i ???c th?y ?ôi Cánh Demacia tung hoành trên ??u Tr??ng Công Lý?

  7. Udyr

  Th?t tr? trêu khi m?t trong 3 v? t??ng có trang ph?c t?i th??ng l?i không ???c ch?nh s?a cân b?ng t??ng trong su?t 2 n?m qua. L? Khách Tinh Linh ???c thay ??i thông s? trong phiên b?n 3.06 nh? sau:

  Q- Võ H?:

  Sát th??ng chuy?n t? sát th??ng phép thành STVL L??ng sát th??ng chuy?n t? 30/80/130/180/230  (+1,5 t?ng l??ng sát th??ng) sang thành 30/80/130/180/230 (+1.2/1.3/1.4/1.5/1.6 sát th??ng). T?c ?? ?ánh khi kích ho?t t?ng t? 15/20/25/30/35% lên thành 30/40/50/60/ 70%.

  E- Võ G?u

  Udyr ch? có th? l??t ?i khi t??ng ??ch b? dính hi?u ?ng làm choáng.

  ?ó là t?t c? nh?ng gì h?n ???c h??ng trong vòng 2 n?m qua. Ph?i ch?ng Udyr ?ã quá cân b?ng hay h?n ta ?ang chu?n b? ???c làm l?i?

  udyr 15 v? t??ng Riot Games b?t b?n ch? dài c? ?? ???c buff ho?c b? nerf (Ph?n 2) 4

  T? V? Linh H?n ?? làm gì khi mà không ???c ng??i ch?i ch?n nhi?u?

  6. Shaco

  L?n cu?i cùng Shaco ???c Riot ch?nh s?a cân b?ng là vào b?n 3.01 nh?ng ?áng bu?n thay, ?ó là m?t ??t b? nerf c?a h?n. Trong su?t 2 n?m r??i, Tên H? Qu? c?ng ?ã có vài l?n xu?t hi?n ? ??u tr??ng chuyên nghi?p nh?ng h?n ch?a bao gi? ???c coi là l?a ch?n m?nh. Công b?ng mà nói Shaco c?ng có nh?ng ?i?m r?t thú v? ? kh? n?ng ?ánh l?a ??i ph??ng và tàng hình vô cùng khó ch?u, nh?ng ?ó v?n ch?a ?? ?? m?i game th? ch?n h?n nhi?u h?n.

  shaco 15 v? t??ng Riot Games b?t b?n ch? dài c? ?? ???c buff ho?c b? nerf (Ph?n 2) 5

  Còn ti?p…

  Xem thêm
  15 v? t??ng Riot Games b?t b?n ch? dài c? ?? ???c h??ng buff ho?c b? nerf (Ph?n 1) 15 v? t??ng Riot Games b?t b?n ch? dài c? ?? ???c h??ng buff ho?c b? nerf (Ph?n 1) Chia bu?n n?u các t??ng này n?m trong danh sách t??ng yêu thích c?a b?n b?i h? ?ã quá lâu r?i không ???c Riot ch?nh s?a cân b?ng.

  Theo Game4v

  Bình luận

  Trang tin tức của Get-Game.Net

  Liên hệ: info@get-game.net

  Nội dung của Gaming news được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau

  Copyright © 2019 Get-Game.Net